0904 076 150, info@dupacky.sk

Fotorámiky pre každého

Obchodné podmienky


1. Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu dupacky.sk je:

B1 Media, s.r.o.
Hanácka 1
949 07 Nitra

IČO: 47130466
DIČ: 2023756790 

Spoločnosť zap. v OR Nitra, odd. Sro, vl.č. 34179/N
Číslo účtu: 2400415407/8330 FIO Bank

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Nemček
Tel: +421 904 076 150
Email: info@dupacky.sk 

(ďalej len predávajúci)

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach dupacky.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom dupacky.sk sú záväzné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
PO BOX 49A
Staničná 9
950 50 Nitra 1

2. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Cena objednaného tovaru je nemenná po vytvorení objednávky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

3 Spôsob dopravy - poplatky

- Slovenská pošta pri platbe na dobierku 3 €
- Slovenská pošta pri platbe prevodom na účet 2 €
- Kuriér pri platbe na dobierku 5.5 €
- Kuriér pri platbe prevodom na účet 5 €

4 Platobné podmienky

Za objednaný tovar cez dupacky.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
Dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
Bankový prevod - na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po pripísaní sumy na náš bankový účet Vám bude tovar odoslaný bezodkladne nasledujúci pracovný deň.

5 Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

 Objednávateľ má právo na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia, alebo ak predávajúci nedodržal vopred dohodnuté podmienky. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, kompletný. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ objednávateľ tovar obdržal a prevzal, zašle poistený tovar späť do nášho sídla firmy, kde predávajúci posúdi stav vráteného tovaru. Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia.
Splatnosť faktúry je stanovená na 15 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

6 Reklamácia

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
zákonom stanovenú záručnú lehotu 
zákonom stanovenú lehotu na skryté závady 
záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne.Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (ak je priložený v obale).

Neoprávnená reklamácia:
 nahradenie spotrebného materiálu (batérie - výrobky sú predávané bez batérií)
nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov 
poruchy spojené s príslušenstvom 
chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia dupacky.sk 
chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

7 Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a na informovanie o novinkách predávajúceho. Nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.

8 Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 05. 2014

dupacky.sk